Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZYKABEZOPLAT.COM

Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MuzykaBezOplat.com. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 

Właścicielem serwisu jest VICTOR 11 z siedzibą w Toruniu, przy ul. Malinowa 13 o numerze NIP: 953 121 16 45, Regon 090030123 dalej zwanym „Sprzedającym”.
 

Kontakt ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej – muzykazlicencja@gmail.com, telefonu – 603 129 582 oraz poczty tradycyjnej na adres – Malinowa 13; 87-100 Toruń.

Niniejszy Regulamin zawiera:
 

§1 Określenie zakresu działalności

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

§4 Tryb postępowania reklamacyjnego

§5 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych

§6 Postanowienie Końcowe
 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Sprzedającym / Administratorze Danych osobowych – należy przez to rozumieć właściciela serwisu

Konsumencie / Kupującym – należy przez to rozumieć, użytkownika lub kupującego będącego podmiotem gospodarczym lub osobą fizyczną dokonującą rejestracji w Serwisie lub dokonującą zakupu jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem serwisu.

Serwisie – należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.
 

§1 Określenie zakresu działalności
 

Serwis umożliwia zakup oferowanych produktów, 24 godziny na dobę, w postaci usług dostarczanych elektronicznie – plików mp3, streamingu muzyki online oraz produktów fizycznych, m.in w postaci nośników – CD/DVD/USB.

Wszystkie ceny podane na stronach sklepu wyrażane są w polskich złotych oraz zawierają podatek VAT. Ceny te nie obejmują kosztów przesyłki

Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów, modyfikowania charakteru oferty sprzedażowej, a także wprowadzania oraz odwoływania promocji i rabatów.

Dokonywanie zakupów w sklepie MuzykaBezOplat.com jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wszelkich podanych na stronach sklepu informacji związanych z zakupami i wykorzystywaniem zakupionych produktów.
 

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym
 

Serwis umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.
 

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień
 

Warunkiem skorzystania z oferty sklepu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: zasadami dokonywania zakupów, cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN, z podatkiem VAT) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 

W celu zakupu usługi/produktu dostępnego w serwisie, Użytkownik wybiera pozycje dostępne w sklepie internetowym, dalej umieszczając je w wirtualnym koszyku sklepowym.
 

Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika.
 

Zamówienie jest realizowane w ciągu 24-48h po zawarciu umowy.
 

Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej/faktury tradycyjnej - w takim przypadku zobowiązany jest wskazać w formularzu dane, niezbędne do wystawienia dokumentu.
 

Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres lub w przypadku produktów elektronicznych drogą mailową.
 

W przypadku zgłoszenia reklamacji, Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od wydania rzeczy będącej przedmiotem zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu.
 

Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w serwisie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 

Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że konsument podpisze załączony do produktu formularz odstąpienia od umowy oraz wyśle je na wskazany adres Sprzedającego lub wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej Sprzedającego na adres: muzykazlicencja@gmail.com.
 

Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli od odstąpieniu od umowy nie wyłącza złożenia takiego oświadczenia w inny sposób, o ile wyraża on wolę konsumenta w sposób dostateczny.
 

Sprzedający, w przypadku wykonania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca pieniądze konsumentowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 

Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przelewem na podane przez Klienta konto bankowe.
 

Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami).
 

Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 

Sprzedający niezwłocznie przekazuje konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.
 

Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego.
 

WYŁĄCZENIA: Produkty/usługi o charakterze elektronicznym: utwory mp3 oraz albumy mp3 z licencją multimedialną, albumy mp3 z licencją bezterminową do odtwarzania publicznego oraz licencja czasowa na bazę muzyki MP3 do odtwarzania publicznego stają się wyłączone z możliwości odstąpienia od umowy w momencie przesłania linków do zamówionych produktów/usług (linki do zasobów muzycznych mp3).


§ 4 Tryb postępowania reklamacyjnego
 

W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: muzykazlicencja@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu: VICTOR 11, Wesoła 10; 87-100 Toruń.
 

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

· imię i nazwisko

· adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)

· przedmiot reklamacji

· przyczynę reklamacji

· podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)

· nr zamówienia oraz nr faktury
 

Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie.
 

O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.
 

W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru na wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe - obniżenia ceny.
 

Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 

§5 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych
 

1. Administrator Danych Osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, a zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także prawa Kupującego związane z jego danymi osobowymi.

2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Kupujących na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedającego.

3. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.

4. Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.

5. Na potrzeby realizacji zamówienia Kupującego zbierane są następujące dane osobowe:

· adres pocztowy – niezbędne do wystawienia dowodu zakupu;

· miejsca wydania rzeczy – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

· e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

· numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów dostawy
 

6. Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem zamówienia, ale również korzystaniem ze sklepu przed i po złożeniu zamówienia zawiera polityka prywatności.
 

§6 Postanowienie Końcowe
 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce dolnej stopki REGULAMIN.
 

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian.
 

Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.
 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204),ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
pliki mp3 i mp4